Llei General de Discapacitat

Esclatec pot ajudar la teva empresa a complir la Llei General dels Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seva Inclusió Social (antiga Lismi) que obliga a les empreses de més de 50 treballadors a contractar almenys un 2% de treballadors i treballadores amb discapacitat.

La Llei General dels Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seva Inclusió Social (antiga Lismi) proposa a les empreses que tenen més de 50 treballadors contractar almenys a un 2% de treballadors i treballadores amb discapacitat, és un requeriment legal i alhora un compromís social per part del sector privat.

 

Quan les empreses per diferents raons tinguin especials dificultats per poder contractar a persones amb discapacitat, poden optar per mesures alternatives.

Quins casos es consideren excepcionals?

Quan s’acrediti la falta de demandants en les ofertes publicades a les oficines d’ocupació públiques.

Quan es justifiqui que per raons tècniques, econòmiques i administratives per no contractar persones amb discapacitat.

Quines són les mesures alternatives?

Realitzar donacions o accions de patrocini de caràcter monetari a favor de fundacions o associacions d’utilitat pública que el seu objectiu social sigui, entre altres, la formació i inserció laboral de les persones amb discapacitat. En aquest cas es faran càrrec d’un import de l’1,5 IPREM (Indicador públic de Renda d’Efectes Múltiples) anual per cada persona amb discapacitat que no s’ha contractat.

Contractar serveis, béns o subministraments a un centre especial d’ocupació o amb un treballador autònom amb discapacitat. En aquest cas l’import anual de contractació ha de ser, almenys, 3 vegades l’IPREM per cada treballador amb discapacitat no contractat.

Skip to content